O nas

Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU REZERWACYJNEGO ILOVEROLKI.PL

O MNIE

1. Serwis Rezerwacyjny znajdujący się pod adresem internetowym www.iloverolki.pl prowadzony jest przez MIROSŁAWA RAGANA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPOKO BRAND MIROSŁAW RAGAN wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 5170129818, REGON 180177693, adres poczty elektronicznej: kontakt@iloverolki.pl oraz numer telefonu: 500 461 411 (dalej jako: „Właściciel”).

2. Właściciel prowadzi Serwis i udostępnia Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie Rezerwacyjnym. Usługodawcą w zakresie usług, których dotyczy Rezerwacja w Serwisie tj. rezerwacji na zajęcia w ramach kalendarza zajęć. Umowa dotycząca Usługi objętej Rezerwacją zawierana jest na podstawie Rezerwacji przez Usługobiorcę i prowadzących zajęcia na miejscu umówionym w rezerwacji już poza Serwisem - standardowo podczas osobistego uczestnictwa Usługobiorcy w zajęciach. Serwis Rezerwacyjny ma na celu ułatwienie umawiania się na zajęcia sportowe, nie umożliwia jednak zawarcia Umowy o świadczenie Usługi tych zajęć, a jedynie ich rezerwację.

DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
b. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
c. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Rezerwacyjnego.
d. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Rezerwacyjnym umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
e. KALENDARZ ZAJĘĆ – interaktywny kalendarz stanowiący część formularza rejestracji, dostępny na stronie Serwisu Internetowego, umożliwiający sprawdzenie dostępności miejsc, które można zająć poprzez usługę Rezerwacji.
f. SERWIS REZERWACYJNY – niniejszy serwis internetowy prowadzony przez Właściciela dostępny pod adresem internetowym https://iloverolki.pl.
g. UMOWA – umowa o odpłatne świadczenie Usługi zawierana poza Serwisie pomiędzy Usługobiorcą i prowadzącym zajęcia na podstawie Rezerwacji.
h. USŁUGA – realizowana przez osobę trzecią usługa prowadzenia zajęć sportowych. Informacja o cenie jej wykonania oraz osobie odpowiedzialnej za jej realizację podana jest w Kalendarzu.
i. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Rezerwacyjnego zgodnie z Regulaminem.
j. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć Umowę.
k. REZERWACJA – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci zawarcia Umowy polegające na rezerwacji zajęć sportowych lub zawodów w określonym terminie i określnym miejscu za pomocą Formularza
l. WŁAŚCICIEL – MIROSŁAW RAGAN prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SPOKO BRAND MIROSŁAW RAGAN wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Józefa Pukowca 15, 40-847 Katowice, NIP 5170129818, REGON 180177693, adres poczty elektronicznej: kontakt@iloverolki.pl oraz numer telefonu: 500 461 411.
m. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU REZERWACYJNEGO

1. Serwis Rezerwacyjny pozwala Usługobiorcom na dokonanie rezerwacji zajęć sportowych w określonym miejscu i określonym czasie.

2. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Właściciel wskazuje, że samo zawarcie Umowy o świadczenie danej Usługi objętej zajęciami sportowymi oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Serwisem Rezerwacyjnym.

3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Właściciela, Szpitala oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Rezerwacyjnego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Rezerwacyjnym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Rezerwacyjnym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Rezerwacyjnego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Rezerwacyjnego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Właściciela).

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Rezerwacyjnego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Właściciel obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad na warunkach zawartych w Regulaminie.

3. W Serwisie Rezerwacyjnym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Newsletter, Formularz Rezerwacji oraz Blog.

4. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

WARUNKI ZŁOŻENIA REZERWACJI

1. Dokonanie Rezerwacji na zajęcia sportowe następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie pięciu kolejnych kroków – (1) przejściu do zakładki „Kalendarz zajęć i zapisy”, (2) wybraniu miasta, na terenie którego ma odbyć się realizacja Usługi, (3) wybraniu terminu oraz godziny realizacji Usługi, z czego wyboru dokonujemy poprzez kliknięcie w odpowiednie pole dostępne w ramach Kalendarza (Usługodawca udostępnia opcje filtrowania wyświetlanych zajęć możliwych do rezerwacji, celem dopasowania poziomu ich trudności oraz stopnia zaawansowania uczestnika), (4) wypełnieniu Formularza Rezerwacji, (5) kliknięciu pola „Zapisz mnie”. W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, miasto zamieszkania oraz wiek.

2. Dokonanie Rezerwacji na zawody sportowe następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie czterech kolejnych kroków – (1) przejściu w link dotyczący konkretnych zawodów dostępny na stronie głównej Serwisu, (2) kliknięciu przycisku „Zapisz się”, (3) wypełnieniu Formularza Rezerwacji, (4) kliknięciu pola „Zapisz mnie”. W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, miasto zamieszkania oraz wie oraz płeć. W formularzu rezerwacji niezbędne jest również podanie kategorii zawodów, do której Usługobiorca ma zamiar dołączyć.

3. Serwis Internetowy nie umożliwia zawarcia Umowy dotyczącej Usługi objętej Rezerwacją. Umowa dotycząca Usługi objętej Rezerwacją zawierana jest na podstawie Rezerwacji przez Usługobiorcę i osobę trzecią poza Serwisem - standardowo podczas osobistej wizyty Usługobiorcy na zajęciach lub zawodach w miejscu wskazanym w Rezerwacji. Usługobiorca jest obowiązany do anulowania Rezerwacji, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny z osobą trzecią, jeżeli po dokonaniu Rezerwacji okaże się, że nie będzie mógł pojawić się w miejscu wykonania usług objętych Rezerwacją.

4. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

5. Po dokonaniu Rezerwacji Usługobiorca otrzyma niezwłocznie informację na podany w Formularzu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

6. Usługobiorca może również skontaktować się z Właścicielem telefonicznie lub mailowo, na podstawie danych kontaktowych, celem uzyskania informacji na temat Rezerwacji.

NEWSLETTER

1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Rezerwacyjnego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Rezerwacji – z chwilą złożenia Rezerwacji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iloverolki.pl lub też pisemnie na adres: ul. Józefa Pukowca 15, 40-847 Katowice, bądź poprzez kliknięcie w aktywny link wysyłany w każdej edycji Newslettera na jego końcu.

BLOG

1. Usługa elektroniczna Blog świadczona jest nieodpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „News” dostępnej w Serwisie, zawierającej listę opublikowanych artykułów. Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

2. Blog prowadzony jest przez Administratora lub osoby trzecie tworzące treści na zlecenie Administratora.

3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z usługi Blog poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

RANKING

1. Usługa elektroniczna Ranking świadczona jest nieodpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z Rankingu możliwe jest po przejściu do zakładki Zawody oraz ścieżki: Amatorska Liga Slalomowa/Ranking, gdzie można wybrać wpisy z obejmujące dany zakres czasowy. Ranking jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

2. Ranking prowadzony jest przez Administratora lub osoby trzecie tworzące treści na zlecenie Administratora.

3. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z usługi Ranking poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

KONTAKT

1. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@iloverolki.pl) oraz telefonicznie (500 461 411).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU REZERWACYJNEGO

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Rezerwacyjnego Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@iloverolki.pl lub pisemnie na adres: ul. Józefa Pukowca 15, 40-847 Katowice.

2. Właściciel zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej dotarcia do Właściciela.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli usługa zastała w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.

2. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę, taką jak umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@iloverolki.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe

4. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

3. Właściciel nie gwarantuje, że Serwis jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Właściciel nie gwarantuje, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.

4. Właściciel nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Właściciela.

5. Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Właściciela przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Serwisu za okres ostatniego roku, a w przypadku ich braku do wysokości 500,00 (pięćset) zł. Właściciel ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Rezerwacyjnego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Rezerwacyjnemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Właściciela oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZERWY TECHNICZNE

1. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Właściciela (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Właściciel podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Właściciel podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Właściciel obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Właściciela.

4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Właściciela.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Właściciel i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. Zmiana Regulaminu – Właściciel zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych, Usług i przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o Prawach Konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.