Warunki uczestnictwa:
1. Akceptacja ceny obozu I Love Rolki Camp.
2. Uzyskanie informacji zwrotnej (pocztą e–maila) potwierdzającą rejestrację uczestnika, która jest równoczesna z rezerwacją miejsca na obozie.
3. Wpłata zaliczki w wysokości 500zł w terminie do 10 dni od otrzymania informacji zwrotnej potwierdzającej rejestrację na rachunek zawarty w informacji zwrotnej.
Dokładna instrukcja dotycząca dokonywania wpłat na konto zostanie wysłana pocztą e-mail lub na miejscu osoby dokonującej rejestracji uczestnika.
4. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia obozu podpisanej i wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z kserokopię karty szczepień, a także zaakceptowanego i podpisanego Regulaminu Obozu. 


Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu wpłaconej zaliczki.
W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie rodzice bądź opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres: a.j.zawislak@gmail.com

W przypadku wyżej wymienionych sytuacji zwrot wpłaty zostanie dokonany wg następujących warunków:
- rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 500 zł,
- rezygnacja na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu.