Warunki uczestnictwa:

Akceptacja ceny obozu I Love Rolki Camp, która wynosi 1799 zł.


Uzyskanie informacji zwrotnej (pocztą e –maila) potwierdzającą rejestrację uczestnika, która jest równoczesna z rezerwacją miejsca na obozie.


Wpłata zaliczki w wysokości 500zł w terminie do 10 dni od otrzymania informacji zwrotnej potwierdzającej rejestrację na rachunek zawarty w informacji zwrotnej.

Wpłata pozostałej kwoty następuje w dwóch ratach:
I rata najpóźniej do 15 maja 600 zł
II rata najpóźniej do 15 czerwca 699 zł


Dokładna instrukcja dotycząca dokonywania wpłat na konto zostanie wysłana pocztą e-mail lub na miejscu osoby dokonującej rejestracji uczestnika.


Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu wpłaconej zaliczki.


W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie rodzice bądź opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres: a.j.zawislak@gmail.com
W zaistniałej sytuacji organizator dokona zwrotu wpłaty wg następujących warunków:
- rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 500 zł
- rezygnacja na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu –zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu

Zapisanie dziecka na I Love Rolki Camp jest jednoczesne z akceptacją Regulaminu obozu.

Dostarczenie w dniu rozpoczęcia obozu podpisanej i wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z kserokopię karty szczepień, a także zaakceptowanego i podpisanego Regulaminu Obozu